Những luật thuế nào được đề xuất sửa đổi, bổ sung?

ngày 09/12/2014

 Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế.
 
Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
 
Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung 5 Luật về thuế gồm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế tài nguyên và Luật Quản lý thuế. Tại Điều 6 của Luật có giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong Luật.
 
Bộ Tài chính cho biết, qua thực tế thực hiện một số quy định trong các văn bản hiện hành thuộc thẩm quyền của Chính phủ đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế chưa theo kịp với thực tiễn như mức trần khống chế chi phí của doanh nghiệp (hiện nay là 1 triệu đồng/tháng/người) để đóng quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động; quy định về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực xã hội hóa giám định tư pháp, về xác định thu nhập tính thuế đối với trường hợp bán tài sản bảo đảm của khoản vay nợ, về trách nhiệm khấu trừ, khai thuế, công bố thông tin của tổ chức trả thu nhập, tổ chức nơi cá nhân chuyển nhượng vốn, tổ chức lưu ký, phát hành chứng khoán, tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam, về thu nhập từ đầu tư vốn của doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH do cá nhân làm chủ... cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.
 
Để phù hợp thực tiễn, khắc phục những bất cập quy định trong các văn bản hiện hành thuộc thẩm quyền của Chính phủ, đồng thời quy định cụ thể các nội dung được Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản trong Luật, việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13 và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cho công tác quản lý thu và cũng là phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần khuyến khích sản xuất kinh doanh, phù hợp với xu thế cải cách thuế của thế giới và đúng lộ trình của Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, đơn giản, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, công tác quản lý thuế và việc hiện đại hoá quản lý thuế.
 
Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế bao gồm 6 điều, sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định: Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 11/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
 
Ngoài ra, đối với quy định thuế thu nhập cá nhân, về thuế đối với cá nhân kinh doanh, theo Bộ Tài chính, tại khoản 1 và khoản 4 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 quy định cá nhân có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; đồng thời quy định cụ thể việc thu thuế đối với cá nhân kinh doanh theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
 
Quy định thu thuế trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh là nội dung thay đổi căn bản về phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh.
 
Căn cứ quy định của Luật, Bộ Tài chính đã thể hiện nội dung quy định của Luật tại Khoản 1, Khoản 7 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định về thuế đối với cá nhân kinh doanh; đồng thời để đảm bảo minh bạch, đơn giản cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, tại dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung quy định về việc xác định doanh thu tính thuế, đồng thời cũng bổ sung nguyên tắc quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh sử dụng thường xuyên 10 lao động trở lên phải thành lập doanh nghiệp và phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ để nộp thuế kê khai theo quy định về quản lý thuế.

Đối với cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí... đủ điều kiện về công nghệ thông tin phải nối mạng với cơ quan thuế để cơ quan thuế kiểm soát doanh thu.

Theo VTC News

{fcomment}