Sẽ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại 5 đơn vị

ngày 17/02/2021

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định, lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các địa phương, các cơ quan liên quan theo dõi, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Cụ thể, Sở Tư pháp xây dựng, triển khai kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật, tập trung vào một số văn bản có hiệu lực cuối năm 2020 và năm 2021. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện ban hành kế hoạch trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, xác định lĩnh vực trọng tâm. Sở Tư pháp cũng chủ trì, phối hợp xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; tổ chức thu thập, xử lý thông tin; kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

Dự kiến, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tại 3 sở, ngành và 2 UBND cấp huyện trong quý II, III năm nay.


Nguồn: Báo t/h