Mặt trận sẽ hiệp thương bầu cử đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác

ngày 13/01/2021

Hội nghị mặt trận ngày 13-1

Triển khai công tác bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch cùng các văn bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo và tài liệu phục vụ công tác bầu cử; chuẩn bị công tác hiệp thương đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tham gia chuẩn bị dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương; chuẩn bị cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử trong khối Mặt trận;…

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại các địa phương. Cùng với đó triển khai tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử theo quy định.

Ngay sau hội nghị tập huấn toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, ngày 22-1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021 6rong toàn hệ thống.

Theo kế hoạch tham gia công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự kiến, ngày 522021 sẽ diễn ra Hội nghị Hiệp thương lần 1; thời gian diễn ra Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 xong trước ngày 19-3-2021 và Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 xong trước ngày 18-4-2021.

Từ ngày 26-1 đến 30-5-2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ giải đáp, hướng dẫn địa phương và các tổ chức thành viên về công tác bầu cử; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Chậm nhất ngày 7-2-2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố. Ngày 5-2, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để ngày 17-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trước ngày 20-2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành văn bản gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương để tiến hành giới thiệu người ra ứng cử sau khi nhận được văn bản điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Từ 24-2 đến 11-3, tổ chức việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Tiếp đó, ngày 18-3, mặt trận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Từ 21-3 đến 13-4, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và ý kiến nơi cư trú, nơi công tác (hoặc nơi làm việc) đối với người tự ứng cử. Từ ngày 21-1 đến 13-4, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Cũng theo kế hoạch này, dự kiến ngày 15-4, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để chậm nhất là ngày 25-4, mặt trận gửi biên bản kèm danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành. Cuộc bầu cử cũng là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. “Do đó, công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật; có sự phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế; đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trách nhiệm của MTTQ các cấp là tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, qua đó phát huy sức mạnh của người dân trong tham gia công tác bầu cử.

Mặt trận các cấp sẽ phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân, Thường trực HĐND cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách công tác hiệp thương ở địa phương đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác.


Nguồn: t/h