Nhà mạng phải công khai chất lượng dịch vụ viễn thông

ngày 22/05/2013

Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT của Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải tự công khai thông tin về công tác quản lý chất lượng dịch vụ của mình trên website.

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE

 

Các nhà mạng sẽ phải tự công bố chất lượng dịch vụ của mình trên website.

Các nhà mạng sẽ phải tự công bố chất lượng dịch vụ của mình trên website.

Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) được giao thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trên phạm vi cả nước. Các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trên địa bàn quản lý của mình theo các nội dung được phân công tại Thông tư này.

Thông tư 08/2013/TT-BTTTT về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông quy định các doanh nghiệp viễn thông phải xây dựng mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” trên website của mình để công khai thông tin về công tác quản lý chất lượng các dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp cung cấp.

Theo đó, doanh nghiệp viễn thông được Bộ TT&TT cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có trách nhiệm thực hiện việc công bố chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các dịch vụ viễn thông thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”, mức chất lượng công bố không được trái với mức quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Doanh nghiệp cũng phải tự công bố chất lượng theo tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng đối với các dịch vụ viễn thông không thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp viễn thông.

“Trong hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ trả sau, trong bản thông tin điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ trả trước phải có điều khoản về chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp viễn thông cung cấp, trong đó ghi rõ: “Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp đã công bố”, Thông Tư quy định.

Cục Viễn thông sẽ đánh giá chất lượng dịch vụ của các nhà mạng, và sau đó các doanh nghiệp có trách nhiệm đăng tải “Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” trên website của doanh nghiệp.

Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục công bố chất lượng dịch vụ viễn thông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực áp dụng hoặc kể từ ngày doanh nghiệp viễn thông bắt đầu cung cấp dịch vụ.

Bộ cũng yêu cầu doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện tự kiểm tra hàng quý các dịch vụ của mình tại ít nhất 3 địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

Các nhà mạng phải thường xuyên tự giám sát chất lượng dịch vụ đối với tất cả các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” mà mình cung cấp. Ngoài ra, trong trường hợp dịch vụ mà mình cung cấp có sự cố thì doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện báo cáo đột xuất.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/5 và bãi bỏ “Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông” ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Khôi Linh

 

 

 

 

 

{fcomment}