Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

ngày 25/05/2021

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhất là thế hệ trẻ được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch về tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trong tình hình mới.

Các cấp ủy, chính quyền, ngành và địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên và nhân dân. Việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã có sự đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức, gắn việc học tập với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Trường Chính trị tỉnh luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra.

Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên. Mặc dù trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị cấp huyện và đảng ủy trực thuộc tỉnh vẫn luôn tích cực, chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cơ sở đảng, ban, ngành, đoàn thể liên quan và đội ngũ đảng viên kiêm chức để tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra.

Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã mở được gần 200 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 18.500 học viên. Nhờ đó, số lượng, chất lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật lý luận chính trị, kiến thức mới ngày càng được nâng cao.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Lê Minh Tuyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: “Việc giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ được cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo lồng ghép thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 01-QĐ/TU, Chỉ thị số 24 và 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy triển khai việc lồng ghép trên cơ sở xây dựng các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của từng cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Theo đó, đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tập trung nêu cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác, ý thức phục vụ nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc.

Đối với đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên quan tâm đa dạng hóa các hình thức giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, lý tưởng cách mạng thông qua 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Các phong trào hành động, chương trình đã thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tích cực hưởng ứng.

Chia sẻ về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở huyện Tuyên Hóa, đồng chí Hồ Thị Bích Hà, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho hay: “Cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã duy trì tốt việc học tập chuyên đề gắn với nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt định kỳ.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, trở thành việc làm thường xuyên, tác động tốt đến tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp từ huyện đến cơ sở luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, hiệu quả.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thường xuyên quan tâm rèn luyện phẩm chất chính trị, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã từng bước xây dựng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Đến nay, đã xuất hiện hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực được tôn vinh thông qua sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy các cấp cần đề cao hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò của chi bộ, chi đoàn trong quản lý, giáo dục đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa trong hệ thống chính trị, các cấp học, bậc học, trong thế hệ trẻ và nhân dân.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Minh Tuyên nhấn mạnh thêm: “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm chắc và dự báo tình hình nhằm củng cố trận địa tư tưởng, tăng cường giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế-xã hội đang đặt ra ở cơ sở, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cấp bộ đoàn cần phải tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, với thanh thiếu niên; tiếp thu nghiêm túc ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân, của thế hệ trẻ và có biện pháp khắc phục, sửa chữa, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước để tạo niềm tin trong nhân dân và trong thế hệ trẻ”.

Nguồn Quảng Bình