Bảo vệ trường học xin nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc?

ngày 07/03/2017

 Hỏi: Tôi là nhân viên bảo vệ được hưởng lương ngân sách và tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của trường tiểu học công lập. Nay tôi muốn xin nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không? - Đường Thế Huân (duongthehuan***@gmail.com).

Bảo vệ trường học xin nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc?

* Trả lời:

Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi chưa đủ cơ sở dữ liệu để trả lời chính xác cho bạn. Vì vậy, chúng tôi xin được viện dẫn các điều khoản thuộc hai văn bản quy phạm pháp luật sau để bạn tham khảo và đối chiếu với trường hợp của mình. Cụ thể:

Tại Điều 45 Luật Viên chức quy định về chế độ thôi việc như sau:

- Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Bị buộc thôi việc; Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này; Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.

Còn tại Điều 29 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ "Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức", có nêu: Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31/12/2008 trở về trước được tính như sau:

- Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

- Mức trợ cấp thấp nhất bằng 1 tháng lương hiện hưởng;

- Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

- Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 1/1/2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Nguồn GDTĐ