Thông tin mới có lợi cho người có tiền rách

ngày 20/06/2015

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ ra lưu thông, đồng thời miễn phí đổi tiền rách nát cho người dân, tổ chức có nhu cầu.
 
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường chi các loại tiền mệnh giá 5.000 đồng trở xuống đã qua sử dụng, mới in ra lưu thông.

Đổi tiền rách nát ở ngân hàng không mất phí
Đổi tiền rách nát ở ngân hàng không mất phí
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các địa phương cũng cần nắm tình hình, chủ động đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ của tổ chức, cá nhân. Các đơn vị này cũng có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong việc đưa tiền mệnh giá nhỏ vào lưu thông.

Với thu đổi tiền các mệnh giá, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện tốt nhất, đảm bảo thuận lợi cho người có nhu cầu giao dịch. Các đơn vị này không được từ chối, thu phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông với bất cứ số lượng bao nhiêu.

Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu phải chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tế nhu cầu, chất lượng tiền nhỏ, lẻ hiện nay. Đồng thời, những đơn vị này phải có biện pháp để không xảy ra tình trạng thiếu tiền mệnh giá nhỏ, không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Nguồn VTC News