Quy định về đấu thầu thuốc vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

ngày 08/01/2018

Theo đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế nhằm cụ thể hóa việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ và các thông tư của Bộ Y tế.

 

Đáng chú ý, cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội tham gia đấu thầu thuốc phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn như có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu thuốc theo quy định; có trình độ chuyên môn là dược sỹ đại học, bác sỹ, cử nhân kinh tế, cử nhân tài chính, cử nhân luật; có thời gian công tác từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu thuốc.

Theo đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế nhằm cụ thể hóa việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ và các thông tư của Bộ Y tế.

bảo hiểm xã hội

Cơ quan BHXH tham gia đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm các quy định

Riêng các thành viên cơ quan BHXH, theo quyết định tham gia đấu thầu thuốc phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP; Thông tư số 11/2016/TT-BYT và các quy định hiện hành về đấu thầu thuốc. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên theo Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền và sự phân công của Chủ tịch hội đồng đấu thầu; tham gia họp đầy đủ; chịu trách nhiệm đối với nội dung tham gia trong các hội đồng đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế. Đồng thời có trách nhiệm bảo mật các tài liệu theo quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc. Thực hiện nghiêm quy định về những hành vi bị cấm trong quá trình tham gia đấu thầu thuốc. Có quyền yêu cầu hội đồng đấu thầu cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến gói thầu; bảo lưu ý kiến khi cần thiết trong biên bản cuộc họp của hội đồng.

Các thành viên cơ quan BHXH tham gia xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tham gia xây dựng, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Tham gia điều tiết việc thực hiện thỏa thuận khung của các cơ sở khám chữa bệnh đối với gói đấu thầu tập trung địa phương; đấu thầu tập trung quốc gia, đàm phán giá.

Tại BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh quyết định thành lập Tổ tham gia đấu thầu thuốc (Tổ đấu thầu) để tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, cung cấp thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn và tham phân cấp. Tổ trưởng Tổ đấu thầu là giám đốc BHXH tỉnh hoặc phó giám đốc BHXH tỉnh được giao phụ trách công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Số lượng thành viên của Tổ đấu thầu căn cứ số lượng hội đồng đấu thầu thuốc tại địa phương. Thành viên Tổ đấu thầu hoạt động kiêm nhiệm.

Bên cạnh đó, quy định cũng chỉ rõ giám đốc BHXH tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đảm bảo hiệu quả công tác đấu thầu thuốc và theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tổ chức tham gia đấu thầu thuốc tại các cơ sở khám chữa bện BHYT trên địa bàn và theo phân cấp của BHXH Việt Nam.

(Nguồn:Tổng hợp)