EVN lãi gần 1700 tỷ đồng nhờ buôn bán điện năm 2014

ngày 03/02/2016

Theo công bố của Bộ Công thương, tổng cộng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2014 của EVN là 823,83 tỷ đồng.

 

Bộ Công thương cho biết, tổng cộng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2014 của EVN là 823,83 tỷ đồng.

Doanh thu bán điện năm 2014 là 197.128,89 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.532,55 đ/kWh).

EVN lãi gần 1700 tỷ đồng nhờ buôn bán điện năm 2014 - 1


EVN thu lời hơn 823,83 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh điện trong năm 2014

Ngoài ra, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 là 1.698,46 tỷ đồng.

Trong đó gồm: Thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng: 444,25 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty Điện lực: 1.153,21 tỷ đồng.

Và cuối cùng là thu nhập từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần là 101 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các khoản chi phí lỗ do chênh lệch tỷ giá vẫn chưa hạch toán vào giá thành điện. Tính đến 31/12/2014, khoản phí lỗ cho chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.682,21 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 1 là 641,75 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 3 là 810,94 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 392,12 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 1.260,46 tỷ đồng.

Bộ Công thương cho biết, năm 2014, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 128,63 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất hệ thống điện là 8,49%, thấp hơn 0,9% so với chỉ tiêu 9,39%.

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 198.003,52 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 1.539,35 đ/kWh.

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 152.920,70 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.188,86 đ/kWh.

Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 10.520,39 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 81,79 đ/kWh.

Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 33.657,25 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 261,66 đ/kWh.

Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 905,18 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,04 đ/kWh.

Nguồn 24h