BHXH Việt Nam nỗ lực hoàn thành mục tiêu mở rộng diện bao phủ

ngày 04/01/2018

Để hoàn thành mục tiêu mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh chú trọng vào phát triển đối tượng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2017, ngành bảo hiểm xã hội đã hoàn thành vượt chỉ tiêu các mục tiêu về thu và giải quyết các chế độ bảo hiểm. Kết quả phát triển đối tượng năm 2017 cho thấy, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 13,52 triệu người, bảo hiểm thất nghiệp là 11,72 triệu người, bảo hiểm xã hội tự nguyện 291.000 người, bảo hiểm y tế là81 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 86% dân số.).

Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Để hoàn thành mục tiêu mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh có số người tham gia bảo hiểm y tế thấp so với tỷ lệ chung của toàn quốc, người lao động làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa tham gia bảo hiểm xã hội chú trọng vào phát triển đối tượng.

Theo ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiể y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các địa phương.

Ông Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp; tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí…, giúp doanh nghiệp và người dân, hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ khi tham gia về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

(Theo Ebh.vn)