Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

ngày 20/07/2017

 Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tập trung nhân lực, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Hội nghị tổng kết 05 năm (2012-2016) thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại vùng ĐBSCL.

Theo đó, để hoạt động tín dụng chính sách xã hội vùng ĐBSCL trong thời gian tới nâng cao hơn nữa chất lượng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh, thành, các tổ chức chính trị-xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tập trung tăng cường công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi, ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trong đó NHCSXH là công cụ của Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, là ngân hàng của dân, do dân và vì dân.

Phấn đấu trong phạm vi từ 3 đến 5 năm tới đảm bảo các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu đều được vay vốn tín dụng ưu đãi, góp phần đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ tín dụng phi chính thức, tín dụng đen, nhất là ở khu vực nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và môi trường ổn định cho phát triển kinh tế.

Phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách phù hợp với mức tăng dư nợ chung của nền kinh tế, khả năng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, khả năng tự huy động vốn của NHCSXH.

Nguồn GDTĐ