BVH lãi sau thuế hợp nhất năm 2015 ước đạt gần 1.190 tỷ, vượt 4% kế hoạch

ngày 19/01/2016

 Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn với doanh thu hợp nhất năm 2015 ước đạt 20.807 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ 2014. 

BVH lãi sau thuế hợp nhất năm 2015 ước đạt gần 1.190 tỷ, vượt 4% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.465 tỷ đồng, bằng 101,8% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.187 tỷ đồng, bằng 104,1% kế hoạch.

Công ty Mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.002 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ ước đạt 14,7%.

Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ước đạt 16.514 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%. Doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6.471 tỷ đồng tăng trưởng 5,9%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.881 tỷ đồng, tăng trưởng 4%; Lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng (+11,5%), hoàn thành 108,3% kế hoạch năm.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.100 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9%; Doanh thu khai thác mới đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 816 tỷ đồng (+8,1%); Lợi nhuận sau thuế đạt 635 tỷ đồng (+7,8%).

Lĩnh vực chứng khoán, theo Bảo Việt BVSC bám sát kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng. Về thị phần môi giới năm 2015, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giữ vị trí thứ 3 tại HSX về môi giới trái phiếu với 12,15% thị phần và vị trí thứ 10 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 3,73% thị phần, tăng nhẹ so với năm 2014.

Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt 58 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1%, bằng 117,2% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9%, hoàn thành 120,4% kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 50% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 31.008 tỷ đồng.

Năm 2016 Bảo Việt đặt kế hoạch chinh phục doanh thu 1 tỷ USD.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán