Từ năm 2015, các trường công sẽ tăng học phí?

ngày 28/10/2014

Đó là nội dung trong Dự thảo Nghị định vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 27/10.

Lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2015 đến năm 2018 được nêu rõ trong Dự thảo Nghị định Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Chính phủ.

Theo đó, lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách Nhà nước từ năm 2015 đến 2018 được chia thành ba giai đoạn.

Từ năm 2015, các trường công sẽ tăng học phí? - 1

Từ năm 2015, các trường công sẽ tăng học phí

Dự thảo cũng nêu rõ, căn cứ đề nghị của sự nghiệp giáo dục, đào tạo và tình hình thực tế, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương (hoặc cơ quan được ủy quyền) quyết định đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện được thực hiện trước lộ trình.

Nhà nước quy định mức giá cụ thể hoặc khung giá phù hợp với từng loại dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

Dự thảo quy định cách tính học phí cụ thể với từng loại hình đơn vị giáo dục.

Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự chủ hoàn toàn, được tự quyết định mức học phí nhưng học phí bình quân tối đa bằng mức trần học phí do Nhà nước quy định cộng với khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp bình quân cho mỗi sinh viên công lập trong cả nước.

Học phí đào tạo các ngành cụ thể cao hoặc thấp hơn mức giá đào tạo bình quân tối đa, tùy theo nhu cầu người học và chất lượng đào tạo, nhưng bảo đảm mức giá đào tạo bình quân trong trường không vượt quá giới hạn mức giá đào tạo tối đa.

Đơn vị đào tạo thực hiện công khai mức giá đào tạo cho người học trước khi tuyển sinh. Nhà nước hỗ trợ đến mức trần học phí do Chính phủ quy định đối với sinh viên là đối tượng chính sách.

Đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo không sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị được xác định giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá.

Cùng với quy định về mức giá, Nghị định cũng quy định các nội dung liên quan như thu, chi trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Bên cạnh đó, vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc.. cũng là một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo Nghị định.

Dự thảo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ dư luận, nhằm hoàn thiện hơn nữa các nội dung của Nghị định trước khi ban hành chính thức.

Theo 24h

{fcomment}