Tự chủ trong giáo dục nghề nghiệp

ngày 09/08/2016

 Một trong những nhiệm vụ chính cần thực hiện trong năm học 2016 - 2017 với giáo dục chuyên nghiệp là thực hiện tự chủ trong giáo dục nghề nghiệp.

Tự chủ trong giáo dục nghề nghiệp

Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục chuyên nghiệp nêu rõ: Trong điều kiện nhu cầu thị trường lao động luôn thay đổi do nhiều yếu tố tác động, chất lượng đào tạo còn thấp, huy động nguồn lực từ nguồn xã hội hóa thiếu cơ chế đồng bộ, quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn mang nặng tính hành chính quan liêu, chưa nhanh chóng giải phóng tối đa sức người sức của cho các cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao thích ứng nhanh chóng với đòi hỏi của thị trường lao động.

Nhiệm vụ chính cần thực hiện trong năm học này là hoàn thiện sớm dự thảo Nghị định tự chủ trong giáo dục và đào tạo; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí mức độ tự chủ gắn với việc đảm bảo chất lượng và giải trình trách nhiệm;

Các cơ sở đào tạo được quyền chủ động hoặc liên kết đào tạo các khóa phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thực hiện và chịu trách nhiệm điều kiện đảm bảo chất lượng và cấp chứng chỉ cho người học;

Rà soát chương trình đào tạo hiện hành, sắp xếp trình tự thực hiện nội dung các học phần, bổ sung thêm nội dung học phần mới đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Để có thể tăng dần quyền tự chủ cần hoàn thiện cơ chế chính sách, các trường cần hoàn thiện tổ chức bộ máy, thành lập Hội đồng trường, tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý về mọi mặt để có đủ năng lực làm chủ.

Chỉ giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã bảo đảm yêu cầu về kiểm định chất lượng. Thực hiện xã hội giám sát đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp.

Nguồn GDTĐ