Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19

ngày 11/06/2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp.

Nguồn Hà Nội Mới